Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

 

Szanowni Państwo,

Dnia 29.04.2019 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  w ramach projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”     Nabór potrwa do 14.05.2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu wniosku do Beneficjenta, bądź Biura projektu).

 

Procedura odbędzie się zgodnie z Regulaminem „rekrutacji oraz przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia”  §13 przedłużone  wsparcie pomostowe”

 

Wymagania:

Do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy załączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków;
 2. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – ostatni złożony przez uczestnika projektu PIT/CIT, w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
 3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł
  i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; lub
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz
  z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy;
 6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz niezbędne załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem  Poczty Polskiej, przesyłką rejestrowaną  na wskazany poniżej  adres Beneficjenta:

Adresat:     ARTCOM Paweł Rozmarynowski

 1. Witaszka 6, 64-920 Piła

 

z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia      pomostowego w ramach projektu „ Klucz do zatrudnienia”

 

lub dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu

Biuro projektu  „Klucz do zatrudnienia”

Al. Matki Bożej Fatimskiej 21, 89-600 Chojnice

 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika projektu

 

 

INFORMACJE DOT. PROCEDURY

 1. Ocena przeprowadzana jest według następujących kryteriów:
KRYTERIA MERYTORYCZNE
Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
Maksymalna liczba punktów
1.  Stopień realizacji założeń biznesu planu, z wyjątkiem polityki cenowej i planowanej sprzedaży (0 pkt. za nie zrealizowanie założeń biznes planu, 15 pkt. za zrealizowanie wszystkich założeń biznesplanu) 0-15
2. Realizacja założeń przyjętej polityki cenowej (0 pkt. za nie zrealizowanie założeń przyjętej polityki cenowej, 10 pkt. za zrealizowanie wszystkich założeń przyjętej polityki cenowej) 0-10
3. Realizacja założeń przyjętej sprzedaży/wykonywanych usług (0 pkt. za nie zrealizowanie założeń przyjętej sprzedaży/wykonywanych usług, 10 pkt. za zrealizowanie wszystkich założeń przyjętej sprzedaży/wykonywanych usług) 0-10
1. Wskazane sposoby na utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej/poprawa/wzrost poziomu sprzedaży (0 pkt. za nie wskazanie sposobów na utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej, 15 pkt. za szczegółowe, dokładne i realne wskazanie sposobów na utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej/poprawę/wzrost poziomu sprzedaży) 0-15

 

 1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego maksymalnie 18 osobom
 2. W ramach przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnik projektu w okresie od 7 do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej może otrzymać wsparcie finansowe wypłacane w 6 miesięcznych transzach w wysokości do 1600 zł/m-c.
 3. Uczestnicy projektu, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe, podpiszą z Beneficjentem Aneks do umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Biuro projektu

Wniosek o przedłużenie wsparcia pomostowego KLUCZ DO ZATRUDNIENIA