Wolne miejsca w projekcie – nabór formularzy

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w nadal posiadamy wolne miejsca dla osób należących do grupy docelowej spełniającej następujące kryteria:

  1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  2. Wiek od 18 roku życia;
  3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku tj. gmin: miasto Ełk i Ełk);
  4. Pozostające bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18(10K/8M) długotrwale bezrobotnych, spośród których min. 7(4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP);
  2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP);
  3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP);
  4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (śr.110h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP);
  5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Szczegółowych informacji w sprawie Projektu udzieli zespół projektowy: