Czas dobrych zmian

„LUX CANDELE” Spółdzielnia Socjalna w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM  zaprasza do udziału w projekcie „Czas dobrych zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0027/18 realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne,

Działanie 7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

 

Wartość Projektu: 981 787,25 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 932 697,88 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2019 r. 100 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (według Kodeksu Cywilnego ) w woj. wielkopolskim w 100 % biernych zawodowo, w tym:

 • 10 os. z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • 20 os. spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej przesłanki.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Indywidualne spotkania z poradnictwa psychologicznego,
 • Indywidualne spotkania z poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • Grupowe poradnictwo społeczno-zawodowe,
 • Płatne szkolenia zawodowe w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczestnika (stypendium szkoleniowe 6,64 zł/1godz.)
 • 3 oraz 5-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium stażowe 1 017,40 zł /mc)
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

 1. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria:
  • są osobami biernymi zawodowo,
  • są osobami zamieszkującymi na obszarze województwa wielkopolskiego,
  • są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. W ramach projektu preferowane będzie wsparcie dla:
  • osób posiadających stopień niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami,
  • osób korzystających z PO PŻ,
  • osób zagrożonych ubóstwem.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągnięcia
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 70 K i 30 M

łącznie 100 osób

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) 6 K i 4 M

łącznie 10 osób

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągnięcia
1 Liczba osób dla których opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji 70 K i 30 M

łącznie 100 osób

2 Liczba osób która podpisuje i realizuje kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym. 70 K i 30 M

łącznie 100 osób.

3 Liczba osób, która uzyskała dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji. 70 K i 30 M

łącznie 100 osób

4 Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, objętych wsparciem w projekcie. 15 K i 5 M

łącznie 20 osób.

5 Liczba osób: – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w projekcie. 6 K i 4 M

łącznie 10 osób.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągnięcia
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 10 K i 10 M

łącznie 20 osób

2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 10 K i 10 M

łącznie 20 osób

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 10 K i 4 M

łącznie 14 osób

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 33 K i 23 M

łącznie 56 osób.

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU

 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartości do osiągnięcia
1 efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34 4 K i 0 M

łącznie 4 osoby

2 efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12% 2 K i 0 M

łącznie 2 osoby

3 efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34% 21 K i 10 M

łącznie 31 osób

4 efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25% 10 K i 13 M

łącznie 23 osoby.

 

Adres biura projektu:

 1. Witaszka 6
  64-920 Piła

tel. 733 850 249
b.reclaw@eprojekty.info

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!