Czas na Twoją zmianę!

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych.

7.06.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Czas na Twoją zmianę!” nr RPMA.09.01.00-14-d423/19 realizowanego przez ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Grupowych Treningów Kompetencji Społecznych. Rozeznanie rynku – przeprowadzenie treningów kom. społ

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Ekonomicznego.

19.04.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Czas na Twoją zmianę!” nr RPMA.09.01.00-14-d423/19 realizowanego przez ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Ekonomicznego. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo ekonomiczne  

Zobacz szczegóły

ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

19.04.2021 r. FUNDACJA NIEZALEŻNI będąca Partnerem Projektu pt: „Czas na Twoją zmianę!” nr RPMA.09.01.00-14-d423/19 realizowanego przez ARTCOM Paweł Rozmarynowski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Rozeznanie rynku – ind. poradnictwo prawne i obywatelskie

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.03.2021 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Czas na Twoją zmianę!” NR: RPMA.09.01.00-14-d423/19.  Indywidualne spotkania UP z doradcą zawodowym realizowane są w celu sporządzenia diagnozy potrzeb i opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja trwa

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Nowym Sączu przy ul. Radzieckiej 13, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info  

Zobacz szczegóły

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

 

INFORMUJEMY O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

 „Czas na Twoją zmianę!”

 

Projekt pn. „Czas na Twoją zmianę!”, nr: RPMA.09.01.00-14-d423/19, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Grupę docelową Projektu stanowią 144 osoby (82K/62M), które spełniają następujące kryteria:

 

– wiek od 18 roku życia;

– zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– zamieszkiwanie w rozumieniu KC w woj. Mazowieckim;

– pozostawanie bez zatrudnienia;

– posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  orzeczenia o niepełnosprawnościach  sprzężonych lub zaburzeniach psychicznych, w tym o niepełnosprawności intelektualnej i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub doświadczanie  wielokrotnego wykluczenia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 

1.Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 144 UP (4h/UP).

2.Grupowe treningi kompetencji zawodowych dla 144 UP – (3 dni x 8h).

3.Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie dla 72 UP (3h/UP)

4.Indywidualne wsparcie psychologiczne dla 144 UP (4h/UP)

5.Indywidualne poradnictwo ekonomiczne dla 144 uP (2h/UP)

6.Szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi w wysokości 757,90 zł (110h/UP) dla 144 UP.

7.Indywidualny jobscouting na etapie szkoleń i staży (10h/UP) dla 144 UP.

8.4-miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendiami stażowymi w wysokości 1033,70 zł/miesiąc dla 72 UP.

Ponadto 36 UP otrzyma zwrot kosztów dojazdów i 6 UP zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas indywidualnego poradnictwa prawno – obywatelskiego oraz podczas odbywania stażu zawodowego, natomiast  72 UP otrzyma zwroty kosztów dojazdów i 12 UP otrzyma zwroty kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną podczas wszystkich pozostałych zaplanowanych form wsparcia.

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u Kierownika projektu:

tel. 505 592 740

e-mail.  k.wyroslak@eprojekty.info