Inwestycja w lepszę przyszłość

Aneks do Regulaminie przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Szanowni Państwo, z dniem 19.07.2021 r. zmianie uległ zapis w Regulaminie przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego dotyczący okresu realizacji projektu. Aneks do Regulaminu przyznania wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego    

Zobacz szczegóły

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Szanowni Państwo z dniem 19.07.2021 r. zmianie uległ zapis w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dotyczący okresu realizacji projektu oraz miejsca biura projektu. Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w lipcu 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.: – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

zmiana adresu biura projektu

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana adresu biura projektu Aktualny adres: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 udział w następujących formach wsparcia tj. – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo w ramach projektu uczestnicy kontynuują w maju 2021 r. udział w następujących formach wsparcia tj.: – indywidualnych spotkaniach z poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy – stażach zawodowych – zatrudnieniu subsydiowanym O wszystkich terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.  

Zobacz szczegóły

szkolenia zawodowe „Pracownik Call Center” i „Kosmetyczka”.

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy iż 07.05.2021 r. 2 grupy rozpoczną szkolenie zawodowe „Pracownik Call Center”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”) Ponadto dnia 19.05.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. […]

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy iż 19.04.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe „Animator czasu wolnego os. niepełnosprawnej”. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)    

Zobacz szczegóły

treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo Kolejne 2 grupy osób rozpoczęły udział w treningach kompetencji społecznych O wszystkich terminach uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: ul. Narutowicza 9, 33-300 Nowy Sącz

Zobacz szczegóły

Projekt „Inwestycja w lepszą przyszłość” nr RPMP.09.01.02-12-0541/19

Paweł Rozmarynowski ARTCOM Beneficjent projektu wraz ze SMART BUSINESS Ewa Ślaga zapraszają do udziału w projekcie „Inwestycja w lepszą przyszłość” współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Wartość Projektu: 1 916 166,48 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 820 358,15 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 (68K/52M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozum. KC na terenie woj. małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarski, miechowski, chrzanowski, m. Tarnów, brzeski, m. Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, limanowski, gorlicki, nowosądecki, dąbrowski, bocheński, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 109 (62K/47M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do:

120 (68K/52M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarskiego, miechowskiego, chrzanowskiego, m. Tarnów, brzeskiego, m. Nowy Sącz, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…” oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 109 (62K/47M) osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowanie zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji (4 godz./UP)
  2. Treningów kompetencji społecznych, pomagających zniwelować deficyty interpersonalne oraz realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności (32 godz./UP)
  3. Wyjazd integracyjno-zdrowotny, który pozwoli na wyeliminowanie lub złagodzenie barier fizycznych i społecznych utrudniających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie i powodujących oddalenie od rynku pracy.
  4. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu w ramach którego coach budować będzie motywację UP i pomagać w rozwiązywaniu bieżących trudności w sferze zawodowej co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji Uczestników (8 godz./UP).
  5. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego które pomoże im złagodzić problemy wynikające z ich postawy wobec otoczenia oraz oddalenia od zasad w nim panujących. Psycholog pomoże UP zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie i ocenie otoczenia, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację (4 godz./UP).
  6. Szkoleń zawodowych które dobierane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i IŚR każdego UP oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na określone kwalifikacje/kompetencje na małopolskim rynku pracy, w tym zgodnie z jego wewnątrzregionalną specyfiką (m.in. na podstawie aktualnego Barometru Zawodów w WM, Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) (100 godz.)
  7. 3-miesięcznych staży zawodowych dla 60 Uczestników z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
  8. 6 miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia dla 18 UP realizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
  9. Indywidualnym pośrednictwie pracy, które umożliwi sprawne wejście Uczestnikom na rynek pracy (5 godz./UP)

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (O/K/M) 68 K i 52 M

120 Ogółem

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 62 K i 47 M

109 Ogółem

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (O/K/M) 27 K i 21 M

48 Ogółem

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (O/K/M) 18 K i 12 M

30 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(O/K/M) 14 K i 10 M

24 Ogółem

6 Liczba zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów zidentyfikowanych jako Obszary Strategicznej Interwencji, zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa, objętych wsparciem w programie 68 K i 52 M

120 Ogółem

7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z Niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w programie 62 K i 47 M

109 Ogółem

8 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb służącego opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji 68 K i 52 M

120 Ogółem

9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci wyjazdu integracyjno-zdrowotnego 68 K i 52 M

120 Ogółem

10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 68 K i 52 M

120 Ogółem

11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu 68 K i 52 M

120 Ogółem

12 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie szkoleń zawodowych 54 K i 42M

96 Ogółem

13 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie staży 34 K i 26M

60 Ogółem

14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy 68 K i 52 M

120 Ogółem

15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem  w postaci zatrudnienia subsydiowanego 11 K i 7 M

18 Ogółem

16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie treningów kompetencji społecznych 68 K i 52 M

120 Ogółem

17 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które

po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
18 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu

w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
19 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./ zaczęły poszukiwać pracy/ podjęły dalszą aktywizację zawodową 12 % Ogółem
20 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./zaczęły poszukiwać pracy/podjęły dalszą aktywizację zawodową 25 % Ogółem
21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wspólnie z doradcą zawodowym zidentyfikowały swoje potrzeby i opracowały Indywidualną Ścieżkę Reintegracji 68 K i 52 M

120 Ogółem

22 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w wyniku udziału w wyjeździe integracyjno-zdrowotnym złagodziły bariery fizyczne lub społeczne utrudniające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie 62 K i 46M

108 Ogółem

23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego zniwelowały bariery wewnętrzne oraz zbudowały motywację do zmiany swej sytuacji 62 K i 46M

108 Ogółem

24 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu rozwiązały bieżące trudności w sferze zawodowej i zbudowały motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia 62 K i 46M

108 Ogółem

25 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 52 K i 38M

90 Ogółem

26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły staże i nabyły doświadczenie zawodowe 28 K i 20M

48 Ogółem

27 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach pośrednictwa pracy znalazły adekwatną do swoich kwalifikacji i doświadczenia ofertę pracy 62 K i 46M

108 Ogółem

28 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  które dzięki zatrudnieniu subsydiowanemu uzupełniły doświadczenie zawodowe 9 K i 6M

15 Ogółem

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733-850-249 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Adres biura projektu:

ZMIANA ADRESU BIURA PROJEKTU !!!!!!

ul. Lipowa 4, 33-370 Muszyna

tel. 733-850-249
b.reclaw@eprojekty.info