Kontrakt na przyszłość

Szanowni Państwo!!!

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Kontrakt na przyszłość” nr RPDS.09.01.01-02-0125/20 realizowanego przez  „LUX CANDELE” SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA  w partnerstwie z PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne

Działanie 9.1: Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Wartość Projektu:  1 032 020,00 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 877 217,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.03.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie  do 31.03.2023 r . zdolności do  zatrudnienia i aktywnego udziału z życiu społeczno – zawodowym 60 [34K/26M] osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia:  30 [17K/13M] biernych zawodowo, 30 [17K/13M] bezrobotnych, wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w tym min. 6 [3K/3M] osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu realizujemy:

 • diagnozę potrzeb i opracowania Indywidulanych Ścieżek Reintegracji dla 60 UP (4h/UP)
 • treningi  kompetencji społecznych dla 60 UP  (24h/UP)
 • poradnictwo prawne i obywatelskie dla 30 UP (3h/UP)
 • poradnictwo psychologiczne dla 42 UP (3h/UP)
 • poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 60 UP (8h/UP)
 • szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje lub kwalifikacje dla 60 UP (średnio 100 h)
 • staże zawodowe dla 40 UP (średnio 4 miesiące)
 • pośrednictwo pracy dla 60 UP (20 UP x 5h/UP, 40 UP x 4h/UP)

 

W projekcie może wziąć udział osoba, która:

 • Jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”.
 • Jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (tj. bezrobotną lub bierną zawodową)
 • Zamieszkuje wg. przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego,
 • Jest osobą w wieku 18 lat i więcej,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe w wysokości: 9,60 zł za każdą godzinę szkolenia
 • Stypendium stażowe  w wysokości: 1.536,50 zł za każdy pełny miesiąc odbywania stażu.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Planowane efekty / założenia projektu:

Wskaźniki produktu:

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 3 K i 3 M

6 Ogółem

2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci grupowych treningów kompetencji społecznych 34 K i 26 M

60 Ogółem

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci identyfikacji indywidualnych potrzeb w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji 34 K i 26 M

60 Ogółem

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa prawnego i obywatelskiego 17 K i 13 M

30 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa psychologicznego 24 K i 18 M

42 Ogółem

6 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu 34 K i 26 M

60 Ogółem

7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci pośrednictwa pracy 34 K i 26 M

60 Ogółem

   8 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci staży 23 K i 17 M

40 Ogółem

9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci szkoleń zawodowych 34 K i 26 M

60 Ogółem

10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 34 K i 26 M

60 Ogółem

 

Wskaźniki rezultatu:

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej 3 Ogółem
2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) 19 Ogółem
3 Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej 2 Ogółem
4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 10 K i 7 M

17 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 9 K i 6 M

15 Ogółem

6 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami). 17 Ogółem
7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 24 K i 18 M

42 Ogółem

 

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać u Kierownika projektu:

 

tel. 505 592 740

e-mail.  k.wyroslak@eprojekty.info