Nowa szansa na aktywność 2

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 26.10.2020 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin” oraz „Magazynier logistyk  wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. harmonogram pracownik biurowy z księgowością harmonogram […]

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.10.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog IV grupa

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.10.2020 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik IV grupa

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 05.10.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.6

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 26.09.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo zawodowe

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 10.09.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. harmonogram szkolenia zawodowego pn. pracownik ds. rachunkowości i ksiegowości-1  

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24.08.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.5

Zobacz szczegóły

indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.08.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog 3 grupa

Zobacz szczegóły

indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 09.08.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Harmonogram doradztwo zawodowe 3 grupa

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.10.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Nowa szansa na aktywność 2” nr RPWM.11.01.02-28-0031/19 realizowanym przez Wnioskodawcę Paweł Rozmarynowski ARTCOM oraz Partnera projektu CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2021 r. zdolności  do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 osób (34 Kobiet i 26 Mężczyzn) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie MOF Olsztyna tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz miasta Olsztyn, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, spośród których minimum 12 osób (7 Kobiet i 5 Mężczyzn) to osoby z niepełnosprawnościami.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe oraz innowacyjny jobscouting;
 • czteromiesięczne staże;

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (4 m-c x 1033,70 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAMY:

 • 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 20% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w tym na własny rachunek)
 • 20 % Uczestników Projektu rozpocznie poszukiwanie pracy,
 • 34 % osób niepełnosprawnych uzyska efektywność społeczną,
 • 12 % osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie,
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym min. 34 % Uczestników Projektu uzyska efektywność społeczną oraz min. 25 % Uczestników Projektu uzyska efektywność zatrudnieniową.

 

Wartość projektu: 1 035 441,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 880 125, 10 zł

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 883-065-166

mail: m.klobukowska@eprojekty.info

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mającego siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WiM 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WiM 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  1. iod@warmia.mazury.pl
  2. iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urzędowi Marszałkowskiemu, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, beneficjentowi realizującemu projekt – Paweł Rozmarynowski ARTCOM, z siedzibą przy
  ul. Witaszka 6, 64-920 Piła oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
  w realizacji projektu – Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą przy ul. Staszica 15, 64-850 Ujście. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020
  w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WiM 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.