NOWA SZANSA NA AKTYWNOŚĆ

Uwaga, zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 21.02.2020 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe „KELNER – BARMAN”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogram. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.12.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogram.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 02.12.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 6 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

kosmetyczne szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.11.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „Szkolenie kosmetyczne”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogram.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 04.11.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 5 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 14.10.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 02.09.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 19.08.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 3 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.08.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29.07.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Szkolenie kosmetyczne”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

10.07.2019 Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 22.07.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 2 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

indywidualne spotkania w ramach poradnictwa prawno -obywatelskiego.

04.07.2019 Informujemy, iż od dnia 15.07.2019 rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa prawno -obywatelskiego. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

01.07.2019 Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 08.07.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 1 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Zapraszamy. grupowe treningi kompetencji społecznych  

Zobacz szczegóły

Poradnictwo psychologiczne

Informujemy, iż od dnia 01.07.2019 rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

indywidualne spotkania w ramach doradztwa zawodowego

15.05.2019 r. Informujemy, iż od dnia 23.05.2019 rozpoczynają się indywidualne spotkania w ramach doradztwa zawodowego. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań.

Zobacz szczegóły

Szanowni państwo !!!

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Nowa szansa na aktywność”

Projekt pn. „Nowa szansa na aktywność”, nr RPWM.11.01.02-28-0015/18, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnieniePodziałanie: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji –projekt ZIP Olsztyn.

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. Wiek od 18 roku życia.
 3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na terenie MOF Olsztyna, tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda.
 4. Pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  spośród których minimum 12 (7K/5M) to osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP)
 2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP).
 3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP).
 4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (120h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP).
 5. 4–miesięczne staże zawodowe.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • Stypendium szkoleniowe ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • Stypendium stażowe ( 4 miesiące x 1017,40 zł)
 • Zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering
 • Ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • Sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60 (34K/26M) osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj.  Warmińsko – Mazurskiego na terenie MOF Olsztyna, tj. miasta Olsztyn i gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jankowo, Purda, Stawiguda, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest wystarczające i istnieje konieczność  zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym spośród których minimum 12 (7K/5M) osób to osoby z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie projektu z EU: 985.615,50

Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w projekcie, dzięki któremu mogą Państwo odmienić i w znaczący sposób poprawić swoją sytuację na rynku pracy.

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel. 511303222, e-mail: r.wojtecka@eprojekty.info