Odważ się na zmianę!

Informacja dotycząca realizacji projektu

RPWM.11.01.01-28-0063/20 pn. „Odważ się na zmianę!”

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Odważ się na zmianę!” nr RPWM.11.01.01-28-0063/20  realizowanym przez

Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z FUNDACJĄ NIEZALEŻNI

 

Informacje o projekcie:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”

Poddziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Wartość Projektu: 995 052,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 845 794,62 zł

Okres realizacji Projektu: od 2021-09-01 do 2022-12-31

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.12.2022r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 [30K/24M] osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w gminach, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społ. jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów

i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.17 [10K/7M] długotrwale bezrobotnych), spośród których min.6 [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową Projektu stanowi 54 osoby (30K/24M), które spełniają następujące kryteria:

 • posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ. w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społ. i zwalczania ubóstwa,
 • zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa,
 • pozostają bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • są w wiek od 18 roku życia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Co oferujemy Uczestnikom/czkom Projektu?

 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i diagnozę potrzeb w ramach spotkań z doradcą zawodowym – spotkania z doradcą zawodowym –  ( 5h/UP) dla 54 UP,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych – (36h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – (3h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne – (4h/UP) dla 54 UP,
 • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu – (8h/UP) dla 54 UP,
 • płatna szkoleniapodnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe – (100h/UP) dla 54 UP,
 • płatne czteromiesięczne staże dla 40 UPz największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego,
 • indywidualne pośrednictwo pracy – (6h/UP) dla 54 UP.

40% Uczestników/czek Projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz 7% Uczestników/czek Projektu otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Planowane efekty / założenia projektu:

Wskaźniki rezultatu (bezpośredniego, długoterminowego, własne)

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 22 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 11 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%,
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 12%,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%.

Wskaźniki produktu (obligatoryjne, horyzontalne, własne)

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 54 osoby,
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6 osób.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 513 776 866 lub na adres
e-mail: e.durecka@eprojekty.info