Postaw na zmianę!

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

17.08.2020 r. Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizujący Projekt „Postaw na zmianę!” nr RPMP.09.01.02-12-0542/19 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z poradnictwa psychologicznego. Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego      

Zobacz szczegóły

Ruszyła rekrutacja do projektu !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Aby wziąć udział w projekcie należy: spełniać kryteria udziału w projekcie, które wykazane zostały na stronie internetowej projektu oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. złożyć w biurze projektu dokumenty rekrutacyjne, znajdujące się w zakładce „ważne dokumenty”. Zapraszamy do […]

Zobacz szczegóły

Projekt „Postaw na zmianę!” nr RPMP.09.01.02-12-0542/19

Paweł Rozmarynowski ARTCOM Beneficjent projektu wraz ze SMART BUSINESS Ewa Ślaga zapraszają do udziału w projekcie „Postaw na zamianę!” współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Wartość Projektu: 1,022,777.55 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 971,638.67 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 30.06.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 64 (36K/28M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozum. KC na terenie woj. małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarski, miechowski, chrzanowski, m. Tarnów, brzeski, m. Nowy Sącz, proszowicki, suski, tarnowski, limanowski, gorlicki, nowosądecki, dąbrowski, bocheński, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 59 (34K/25M) osób z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Projekt skierowany jest do:

64 (36K/28M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego na obszarze powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa tj. nowotarskiego, miechowskiego, chrzanowskiego, m. Tarnów, brzeskiego, m. Nowy Sącz, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym), które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa…” oraz osoby korzystające z POPŻ), w tym min. 59 (34K/25M) osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

  1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowanie zostaną Indywidualne Ścieżki Reintegracji (4 godz./UP)
  2. Treningów kompetencji społecznych, pomagających zniwelować deficyty interpersonalne oraz realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności (32 godz./UP)
  3. Wyjazd integracyjno-zdrowotny, który pozwoli na wyeliminowanie lub złagodzenie barier fizycznych i społecznych utrudniających aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie i powodujących oddalenie od rynku pracy.
  4. Pakietu usług podstawowych, w ramach którego uczestnicy zgodnie z IŚR i indywidualnymi potrzebami będą mogli skorzystać z usług logopedy, dentysty, dietetyka, fryzjera, czy kosmetyczki. Wsparcie wzmocni pewność siebie UP, poprawi ich wizerunek, przełamie tendencję izolacji, podniesie komfort życia i zminimalizuje skutki zaniedbania.
  5. Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu w ramach którego coach budować będzie motywację UP i pomagać w rozwiązywaniu bieżących trudności w sferze zawodowej co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji Uczestników (8 godz./UP).
  6. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego które pomoże im złagodzić problemy wynikające z ich postawy wobec otoczenia oraz oddalenia od zasad w nim panujących. Psycholog pomoże UP zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie i ocenie otoczenia, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację (4 godz./UP).
  7. Szkoleń zawodowych które dobierane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem i IŚR każdego UP oraz z uwzględnieniem zapotrzebowania na określone kwalifikacje/kompetencje na małopolskim rynku pracy, w tym zgodnie z jego wewnątrzregionalną specyfiką (m.in. na podstawie aktualnego Barometru Zawodów w WM, Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych) (100 godz.)
  8. 4-miesięcznych staży zawodowych dla 32 Uczestników z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego
  9. Indywidualnym pośrednictwie pracy, które umożliwi sprawne wejście Uczestnikom na rynek pracy (5 godz./UP)

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (O/K/M) 36 K i 28 M

64 Ogółem

2 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 34 K i 25 M

59 Ogółem

3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (O/K/M) 15 K i 11 M

26 Ogółem

4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (O/K/M) 9 K i 9 M

16 Ogółem

5 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)(O/K/M) 7 K i 6 M

13 Ogółem

6 Liczba zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców powiatów zidentyfikowanych jako Obszary Strategicznej Interwencji, zagrożone skumulowanymi problemami społecznymi w zakresie ubóstwa, objętych wsparciem w programie 36 K i 28 M

64 Ogółem

7 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z Niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, objętych wsparciem w programie 34 K i 25 M

59 Ogółem

8 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb służącego opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji 36 K i 28 M

64 Ogółem

9 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci wyjazdu integracyjno-zdrowotnego 36 K i 28M

64 Ogółem

10 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci pakietu usług podstawowych 36 K i 28M

64 Ogółem

11 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 36 K i 28M

64 Ogółem

12 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu 36 K i 28M

64 Ogółem

13 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie szkoleń zawodowych 36 K i 28M

64 Ogółem

14 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie staży 18 K i 14M

32 Ogółem

15 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie pośrednictwa pracy 36 K i 28M

64 Ogółem

16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w zakresie treningów kompetencji społecznych 36 K i 28M

64 Ogółem

17 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które

po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
18 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie dokonały postępu

w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszyli dystans do zatrudnienia

34 % Ogółem
19 Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./ zaczęły poszukiwać pracy/ podjęły dalszą aktywizację zawodową 12 % Ogółem
20 Odsetek pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie/rozpoczęły działalność gosp./zaczęły poszukiwać pracy/podjęły dalszą aktywizację zawodową 12 % Ogółem
21 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wspólnie z doradcą zawodowym zidentyfikowały swoje potrzeby i opracowały Indywidualną Ścieżkę Reintegracji 36 K i 28M

64 Ogółem

22 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w wyniku udziału w wyjeździe integracyjno-zdrowotnym złagodziły bariery fizyczne lub społeczne utrudniające aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie 33 K i 25M

58 Ogółem

23 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w wyniku skorzystania z pakietu usług podstawowych zniwelowały bariery fizyczne lub zdrowotne lub podniosły swoją samoocenę 33 K i 25M

58 Ogółem

24 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego zniwelowały bariery wewnętrzne oraz zbudowały motywację do zmiany swej sytuacji 33 K i 25M

58 Ogółem

25 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu rozwiązały bieżące trudności w sferze zawodowej i zbudowały motywację do aktywnego poszukiwania zatrudnienia 33 K i 25M

58 Ogółem

26 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje 28 K i 20M

48 Ogółem

27 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły staże i nabyły doświadczenie zawodowe 15 K i 11M

26 Ogółem

28 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w ramach pośrednictwa pracy znalazły adekwatną do swoich

kwalifikacji i doświadczenia ofertę pracy

33 K i 25M

58 Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

*w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.22%

*w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej – min.34% oraz poziom efektywności zatrudnieniowej – min.12%

Adres biura projektu:

ul. Radziecka 13
33-300 Nowy Sącz

tel. 733-850-249
b.reclaw@eprojekty.info