Razem do celu

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu „Razem do celu”

Szanowni Państwo !!! Z radością informujemy iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Razem do celu” nr RPPK.07.01.00-18-0062/20. Rekrutacja prowadzona jest w sposób otwarty. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapaszmy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu, które mieści się w Jaśle przy ul. Karola Szajnochy 8A. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej […]

Zobacz szczegóły

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „Razem do celu” RPPK.07.01.00-18-0062/20 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1  Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.10.2021 r. – 31.05.2023r. osób z grupy docelowej, którą stanowi 108 (60K/48M) osób pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych – 68 (38K/30M) i biernych zawodowo – 40 (22K/18M), w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym min. 7 (4K/3M) rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa, należących co najmniej do jednej z grup:

 • min. 16 (10K/6M) osób w wieku 50 lat i więcej,
 • min. 24 (14K/10M) długotrwale bezrobotnych,
 • min. 60 kobiet,
 • min. 10 (6K/4M) osób z niepełnosprawnościami,
 • min. 36 (21K/15M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz maksymalnie 13 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nienależących do ww. grup.

 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące kryteria: 

■  pozostających bez zatrudnienia, tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, należących do co najmniej jednej z następujących grup:

 • Osób od 50 roku życia,
 • Osób długotrwale bezrobotnych,
 • Kobiet,
 • Osób z niepełnosprawnościami,
 • Osób o niskich kwalifikacjach

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup

■  w chwili przystąpienia do projektu są osobami w wieku 30 lat lub więcej (tj. najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie osoba powinna ukończyć 30 rok życia)

■  zamieszkują (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie podkarpackim;

■ w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w Projekcie, nie będę korzystać z takiego samego zakresu wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu preferowane będzie wsparcie dla: 

 • Kobiet,
 • osób posiadających stopień niepełnosprawności,
 • rolników i członków ich rodzin podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, chcących odejść z rolnictwa,
 • osób w wieku 50 +,
 • osób posiadających niskie kwalifikacje,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób zamieszkujących na obszarze miast średnich,
 • rodziców/opiekunów prawnych posiadających, co najmniej3 dzieci w wieku do 18 r.ż.,
 • osób posiadających status byłego Uczestnika projektu Celu tematycznego 9 w ramach RPO WP.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie /monitoring Indywidualnych Planów Działania
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże średnio 4-miesięczne
 • Indywidualne pośrednictwo pracy

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną.
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik       pracy)
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji.

 

Okres realizacji Projektu: 01.10.2021 r. – 31.05.2023 r.

Wartość Projektu: 1 975 392,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 876 622,40 PLN

Wkład własny: 98 769,60 PLN

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu –  Monika Stefańska

Tel. 608 033 337

e-mail –  m.stefanska@eprojekty.info

Osoba odpowiedzialna za sporządzanie i aktualizację harmonogramów – Monika Stefańska.

Adres biura projektu:

ul. Karola Szajnochy 8a

38-200 Jasło