Szybka reakcja!

spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 września rozpoczynają się spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Wsparcie realizowane jest dla Uczestników ścieżki A projektu wg. poniższego harmonogramu spotkań. Harmonogram spotkań – wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym

Zobacz szczegóły

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert na rozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Rozeznanie doradztwo

Zobacz szczegóły

Uwaga, zawieszone zajęcia dla Uczestników.

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że  wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo, w załączeniu dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego. Rozliczenie wsparcia pomostowego (zestawienie wraz z kopią faktur i potwierdzeniami przelewów) należy przesyłać do biura projektu pocztą tradycyjną, co miesiąc, do 5 dnia każdego miesiąca. 10._Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupów_zgodnie_z_Biznesplanem_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków 11._Oświadczenie_dot._rozliczenia_wsparcia_pomostowego_finansowego_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków

Zobacz szczegóły

Ostateczna lista rankingowa

Szanowni Państwo, w załączeniu ostateczna lista rankingowa osób, które otrzymały dotację. Planowany termin podpisania umów to styczeń 2020 r. O terminie podpisania umów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. Ostateczna lista rankingowa 6.5

Zobacz szczegóły

wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków.

Szanowni Państwo, zakończyła się ocena merytoryczna złożonych w ramach projektu biznesplanów. Poniżej znajdują się wyniki ocen Komisji Oceny Wniosków. Oceny wraz z informacją zostaną przekazane Państwu drogą mailową w ciągu 5 dni. Od daty otrzymania informacji mają Państwo możliwość odwołania od oceny w ciągu 5 dni roboczych. Wstępna lista rankingowa 6.5  

Zobacz szczegóły

nabór biznesplanów w ramach projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 12.11.2019 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu. Nabór potrwa do dnia 25.11.2019 r. Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny do niezależnej Komisji Oceny Wniosków, która przeprowadzi ocenę biznesplanów w dniach od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano […]

Zobacz szczegóły

szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Szanowni Państwo, od dnia 19.10.2019 r. rozpoczną się szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu, według poniższego harmonogramu. Harmonogram szkoleń

Zobacz szczegóły

Indywidualne doradztwo zawodowe.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem etapu rekrutacji, od poniedziałku 07.10.2019 r. rozpocznie się pierwsza forma wsparcia, jaką jest indywidualne doradztwo zawodowe. O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA osób przyjętych do projektu

Szanowni Państwo, poniżej ostateczna lista rankingowa osób przyjętych do projektu według malejącej punktacji. Lp NR I OCENA II OCENA ŚREDNIA PKT DOD. RAZEM DORADCA RAZEM 1 22/R/0049 58 57 57,5 5 62,5 37 99,5 2 4/R/0049 57 57 57 5 62 37 99 3 16/R/0049 58 57 57,5 0 57,5 37 94,5 4 18/R/0049 56 […]

Zobacz szczegóły

Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu

Szanowni Państwo, poniżej wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu wg malejącej punktacji.   Lp. NR I OCENA II OCENA ŚREDNIA PKT DOD. RAZEM DORADCA RAZEM 1 22/R/0049 58 57 57,5 5 62,5 37 99,5 2 4/R/0049 57 57 57 5 62 37 99 3 16/R/0049 58 57 57,5 0 57,5 37 94,5 4 18/R/0049 […]

Zobacz szczegóły

Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.

Szanowni Państwo, w załączeniu wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A. Zgodnie z regulaminem REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szybka reakcja!” Nr RPWP.06.05.00-30-0049/18, § 3 „Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego -Ścieżka A (dotacyjna)”, przysługuje Państwu możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji […]

Zobacz szczegóły

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych przedłużony

Szanowni Państwo, informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 06.09.2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 13.08.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 26 zgłoszeń, z potem zostanie zawieszona.  Jeśli będzie za mało zgłoszeń, wówczas nabór zostanie przedłużony), tj. do 03.09.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. […]

Zobacz szczegóły

Ważne dokumenty

Szanowni Państwo, Informujemy iż IZ WPRO 2014+ zaakceptowała regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe do projektu, które Paweł Rozmarynowski ARTCOM zamieścił w zakładce „ważne dokumenty”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.  

Zobacz szczegóły

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo, informujemy iż dnia 27.06.2019 r. Paweł Rozmarynowski ARTCOM zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.06.05.00-30-0049/18-00. W kolejnym etapie przygotowywane są dokumenty niezbędne do rozpoczęcia projektu, które muszą zostać zatwierdzone przez IZ WRPO 2014+.

Zobacz szczegóły

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie!

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 20 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 15 z nich Działalności Gospodarczych i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 22 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Maksymalna kwota dotacji: 23 057,00 zł netto

Pomostowe wsparcie finansowe:1 800,00 zł netto (przez średnio 9 miesięcy)

 

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 18 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały dotacji),
 5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 6. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 7. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 20 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 15 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowane zostaną 22 osoby.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Dofinansowanie z UE: 908 809,18 zł

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła

Budynek ONYX