Zaplanuj swoją karierę

Specjalista ds. sprzedaży – kwalifikacje

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie pn.: „Specjalista ds. sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu TIK zgodnym ze standardem DIGCOMP” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny uzyskując tym samym kwalifikacje ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych). Gratulujemy !

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „: “Specjalista ds. sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 21.07.2021 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Specjalista ds. sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o szczegółach zajęć, które potrwają do dnia 31.07.2021 r. Zapraszamy do zapoznania się ze […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż  06. 07.2021 r. w Poznaniu ostatnia grupa Uczestników rozpoczęła udział w projekcie od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Każdy z  Uczestników został indywidualnie poinformowany o wszystkich szczegółach spotkań, takich jak: data, miejsce i godzina. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w miesiącu  lipiec i sierpień  2020 r.  w Pile i Obornikach odbywać się będą kolejne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie o terminach, godzinach i miejscach spotkań. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie pn.: „Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny uzyskując tym samym kwalifikacje ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych). Gratulujemy !

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe pn.”„Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych”

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w okresie 08.02.2021r. do 24.02.2021 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe pn.”„Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych”.  Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółach zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Zobacz szczegóły

Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy zakończyli szkolenie pn.: „Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych” i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin zewnętrzny uzyskując tym samym kwalifikacje ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych). Gratulujemy !

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w okresie 15.01.2021r. do 31.01.2021 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe pn.”„Pracownik ds. finansowo-księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”.  Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o szczegółach zajęć. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem. Harmonogram pracownik ds. finansowo – księgowych z obsługą arkuszy kalkulacyjnych wraz z […]

Zobacz szczegóły

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do dnia 30.06.2021 r.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z firmą Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska prowadzą nabór do projektu „Zaplanuj swoją karierę”nr POWR.01.02.01-30-0011/18

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 (34K/26M) osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym min.24 (14K/10M) osób o niskich kwalifikacjach i min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (z czego min.12 (7K/5M) to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zg. z Załącznikiem 14 „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

Grupę docelową stanowi 60 (34K/26M) osób z następujących grup:

 • 36 (20K/16M) osób bez pracy w tym 30 osób biernych zawodowo, 6 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (w tym min. 2 osoby długotrwale bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET (minimum 60 % Grupy docelowej),
 • 24 (14K/10M) osób należących do minimum jednej z grup: tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, z których minimum 18 (10K/8M) osób stanowić będą pracujący, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

 

Uczestnikami/czkami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat
 • osoby zamieszkujące/pracujące na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
 • osoby wpisujące się do jednej z grup:

– bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu,

– bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– posiadające status imigranta,

– posiadające status reemigranta,

– posiadające status osoby odchodzącej z rolnictwa

– pracujące w tym ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej lub w
ramach umowy cywilno – prawnej

 • osoby nie należące do grupy określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji przyznawane są osobom:

 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotnym
 • posiadającym status imigranta
 • posiadającym status reemigranta
 • zamieszkującym zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie miasta średniego zgodnie z załącznikiem 14 „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze” tj. zamieszkującym miasta: Pleszew, Gniezno, Piła, Turek, Złotów
 • posiadającym status byłego uczestnika projektu z CT 9 RPO (wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

W ramach Projektu realizowane będą formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb wraz z IPD (opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania) 60 UP x 4 godz.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe (jobcoaching) 60 UP x 8 godz.
 3. Szkolenia zawodowe 60 UP x średnio 120 godz.
 4. Staże zawodowe 36 UP x 3 miesiące
 5. Pośrednictwo pracy 60 UP x 6 godz.
 6. Zatrudnienie subsydiowane 12 UP  x 6 miesięcy

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe 6,78 zł brutto za każdą godzinę szkolenia (średnio 120 godz.)

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł brutto miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (poza subsydiowanym zatrudnieniem)

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas wszystkich form wsparcia

– ubezpieczenie NNW na stażu

Wartość dofinansowania projektu „Scenariusz dla młodych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 969 906,30 zł.

Całkowita wartość projektu: 1 008 979,00 zł.

 

Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Główne rezultaty:

 

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu = 48 osób (28K/20M)
 2. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób
  w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
  z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) = 39 %
 3. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup = 54 %
 4. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zawodowej na poziomie 27%

 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!

Email: e.durecka@eprojekty.info

Tel. 797 452 999

 

Zachęcamy do udziału w Projekcie. Oferujemy Uczestnikom/czkom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła