Zawodowa przyszłość

Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach Uczestnicy zostali informowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.  

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu  kolejnych 33 uczestników rozpoczęło udział w 4-miesięcznych stażach zawodowych.

Zobacz szczegóły

Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona.

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie osoby chętne do podniesienia lub nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności. Przypominamy iż udział w projekcie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji udzielamy w biurze projektu mieszczącym się w Muszynie przy ul. Lipowej 4, pod numerem telefonu 733-850-249 oraz e-mailem b.reclaw@eprojkety.info.  

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w ramach projektu  kolejnych 11 uczestników rozpoczęło udział w 4-miesięcznych stażach zawodowych.  

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe

10.08.2021 Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym kolejni Uczestnicy projektu rozpoczęli udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym. O wszystkich spotkaniach Uczestnicy zostali informowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą i pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla osób zakwalifikowanych do projektu. O terminach spotkań Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój Ponadto w dniu dzisiejszym kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. O wszystkich spotkaniach Uczestnicy zostali informowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego […]

Zobacz szczegóły

Zmiana adresu biura projektu !

Szanowni Państwo !!! informujemy iż zmienił się adres biura projektu. Serdecznie zapraszamy do biura w Muszynie przy ul. Lipowej 4.

Zobacz szczegóły

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie.

Szanowni Państwo, informujemy iż kolejne osoby zostały zakwalifikowane do projektu. Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona.

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy iż 26.07.2021 r. 2 grupy rozpoczęły szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”. O terminach spotkań Uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie. Miejsce spotkań: Ul. Piłsudskiego 76/2, Krynica-Zdrój. Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”).  

Zobacz szczegóły

Projekt „Zawodowa przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0107/20

Paweł Rozmarynowski ARTCOM Beneficjent projektu zaprasza do udziału w projekcie „Zawodowa przyszłość” współfinansowanego Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020.

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa

Wartość Projektu: 2 013 516,86 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 912 841,01 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.12.2021 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. powiatów, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 80 (45K/35M) biernych zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
 • min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
 • min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach
 • min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB).

 

Projekt skierowany jest do:

135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących lub uczących się w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego (dalej też: POWIATY),w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 (15K/12M) osób będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW tj. Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane (zg. z Zał.16 do Regulaminu),wyłącznie pozostających bez zatrudnienia-80 (45K/35M) biernych zawodowo i 55 (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • 75 kobiet
 • min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami
 • min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia
 • min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych
 • min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz stanowiących nie więcej niż 20% ogółu BB) – wsparcie dla tej grupy będzie prowadzić do podwyższenia/nabycia lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gosp.

 

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie z zakresu:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach, którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania dla 135 Uczestników Projektu (4 godz./UP) oraz spotkania w celu weryfikacji/modyfikacji IPD (2 godz./UP ).
 2. Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 135 Uczestników Projektu (10 godz. /UP),
 3. Indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 135 Uczestników Projektu (6 godz./UP).
 4. Indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 102 Uczestników Projektu (6 godz./UP).
 5. Szkoleń zawodowych dla 108 Uczestników Projektu (110 godz.).
 6. Staży zawodowych dla 82 Uczestników Projektu (od 4 do 6 miesięcy).

 

Planowane efekty / założenia projektu:

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE, PRODUKTU I REZULTATU.

Lp. Wskaźniki Wartości
1 Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) O/ K/M 30 K i 25 M

55 Ogółem

2 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 14 K i 11 M

25 Ogółem

3 Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 45 K i 35 M

80 Ogółem

4 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) (O/K/M) 8 K i 6 M

14 Ogółem

5 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (O/K/M) 15 K i 12 M

27 Ogółem

6 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (O/K/ M) 34 K i 26 M

60 Ogółem

7 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) O/K/M 23 K i 18 M

41 Ogółem

8 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C) O/K/M 30 K i 24 M

54 Ogółem

9 Liczba osób zamieszkujących na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego objętych wsparciem w projekcie 75 K i 60 M

135 Ogółem

10 Liczba osób zamieszkujących miasta średnie objętych wsparciem w projekcie 15 K i 12 M

27 Ogółem

11 Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do żadnej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w projekcie 0 K i 5 M

5 Ogółem

12 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami i kobiet 45 % Ogółem
13 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nienależących do żadnej z ww. grup 60 % Ogółem

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału UP w proj.:

* osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet – na poziomie co najmniej 45%

* na warunkach określonych w SZOOP bezrobotnych mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z w/w grup – na poziomie co najmniej 60%.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 733-850-249 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w biurze projektu:

Biuro  jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – bez barier architektonicznych:

 • biuro na parterze (winda),
 • szerokie drzwi wejściowe,
 • dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem.

Oferujemy możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas):

 • tłumacza języka migowego,
 • przewodnika osób mających trudności w widzeniu.

 

Adres biura projektu:

Szanowni Państwo !!!

informujemy iż zmienił się adres biura projektu.

Serdecznie zapraszamy do biura w Muszynie przy ul. Lipowej 4.

ul. Radziecka 13
33-300 Nowy Sącz

tel. 733-850-249
b.reclaw@eprojekty.info