Zmotywowani do działania! Edycja 2

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Beneficjent informuje, że od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. okres realizacji projektu pod nazwą: „Zmotywowani do działania! Edycja 2” nr. RPWM.11.01.01-28-0094/19 uległ wydłużeniu tj. 30.06.2021 r.

Zobacz szczegóły

Wydłużenie okresu realizacji projektu

Beneficjent informuje, że od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. okres realizacji projektu pod nazwą: „Zmotywowani do działania! Edycja 2” nr. RPWM.11.01.01-28-0094/19 uległ wydłużeniu tj. 30.04.2021 r.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą klienta oraz z obsługą kasy fiskalnej i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 03.08.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe dla Uczestników/czek Projektu pn. „Zmotywowani do działania!Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. HARMONOGRAM SZKOLENIE

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych GR. 5

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 20.07.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych GR. 4

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 14.07.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe – Kosmetyczka

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 24.06.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe szkolenie zawodowe „Kosmetyczka wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek Projektu pn. „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe – Rachunkowość Gr 2

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 23.06.2020 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe szkolenie zawodowe „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego.dla Uczestników/czek Projektu pn. „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani […]

Zobacz szczegóły

Treningi kompetencji społecznych GR. 3

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 04.06.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 20.02.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 19.02.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo informujemy, iż  dnia 13.02.2020 r. rozpoczyna się  spotkanie z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.    

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM.

Szanowni Państwo Informujemy, iż  dnia 11.02.2020 r. rozpoczyna się  spotkanie z  Doradcą Zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania! Edycja 2” NR: RPWM.11.01.01-28-0094/19. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”  

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału
w projekcie „Zmotywowani do działania! Edycja 2”
nr RPWM.11.01.01-28-0094/19 realizowanym przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem projektu to zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społ. i zawodowym 60(34K/26M)osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społ., w wieku od 18 lat, zamieszkujących
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego
w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, nowomiejskim, elbląskim, ostródzkim, iławskim, lidzbarskim, działdowskim i miasto Elbląg, pozostających bez zatrudnienia-wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7 (4K/3M)to osoby niepełnosprawne).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnozę potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych;
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne;
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe oraz innowacyjny jobscouting;
 • czteromiesięczne staże;

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • stypendium szkoleniowe (6,89 zł/ każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (4 m-c x 1033,70 zł)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w ramach staży
 • sale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UZYSKAMY:

 

 • 40% Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe,
 • 25% Uczestników Projektu podejmie zatrudnienie (w tym na własny rachunek)
 • 20 % Uczestników Projektu rozpocznie poszukiwanie pracy,
 • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności społecznej – min. 34 %, zatrudnieniowej – min. 12 %
 • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wskaźnik efektywności: społecznej – min.34%, zatrudnieniowej – min.25%

 

Wartość projektu: 1 036 441,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 880 975, 27 zł

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 513 776 866

mail: a.kalisciak-trojanowska@eprojekty.info

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mającego siedzibę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej RPO WiM 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WiM 2014 – 2020”;
  2. minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
  1. iod@warmia.mazury.pl
  2. iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
 5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urzędowi Marszałkowskiemu, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, beneficjentowi realizującemu projekt – Paweł Rozmarynowski ARTCOM, z siedzibą przy
  ul. Witaszka 6, 64-920 Piła oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
  w realizacji projektu – Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z siedzibą przy ul. Staszica 15, 64-850 Ujście. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020
  w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WiM 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.