Informacja o naborze biznesplanów 5.6

Szanowni Państwo,

od dnia 22.10.2018 r. rozpocznie się nabór Biznes Planów do projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”.

Nabór potrwa 10 dni roboczych do dnia 05.11.2018 r.

Dalszym etapem będzie ocena Biznes Planów przez Komisję Oceny Wniosków – ocena potrwa 10 dni roboczych (06.11.2018 r. – 19.11.2018 r.). Lista osób, którym przyznano środki zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz zostaną Państwo poinformowani o wynikach procedury.

Możliwość odwołania od decyzji Komisji Oceny wniosków to 5 dni roboczych od otrzymania oceny wniosków.

Dokumenty jakie należy złożyć:

 1. Biznesplan w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały).
 2. Wniosek o przyznanie dotacji
 3. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 4. Każdy egzemplarz powinien być trwale spięty, własnoręcznie podpisany czytelnym podpisem na ostatniej stronie, opatrzony datą oraz zaparafowany na każdej stronie.
 5. Do dwóch egzemplarzy należy załączyć komplet wymaganych oświadczeń, tj.:
 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej,
 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • kopia nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS (dotyczy przypadku, gdy działalność gospodarcza została zarejestrowana przed złożeniem niniejszego wniosku),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, lub oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozpoczęcie działalności,
 • formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis.
 • oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności z zakazem dostępu do środków publicznych.
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
 • oświadczenie o braku powiązań z Beneficjentem
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Dokumenty do pobrania w sekcji „WAŻNE DOKUMENTY”