Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B.
Zgodnie z Regulaminem  Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki dotacyjnej, przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, które należy złożyć osobiście w biurze projektu w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej ze wskazaniem uzasadnienia. Za dzień złożenia odwołania uważa się dzień jego wpływu do biura projektu.