nowy projekt ” Szybka reakacja!”

Szybka reakcja!

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:

 

Ścieżka A – nabycie kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez min.90% spośród 20 osób w ramach ścieżki „dotacyjnej” (wyłącznie osób, które utraciły zatrudnienie max. 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/służbowego) oraz  założenie przez 15 z nich Działalności Gospodarczych i poprowadzenie ich przez min.12 m-cy. Wśród utworzonych nowych miejsc pracy min.15% będzie w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Ścieżka B – nabycie lub uzupełnienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min.80% spośród 22 osób w ramach ścieżki „szkoleniowej”

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego

 

WSPARCIE OFEROWANE W PROJEKCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzona na etapie rekrutacji do projektu (ŚCIEŻKA A),
 2. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich UP oraz poradnictwo psychologiczne dla 18 UP (ŚCIEŻKA A i B),
 3. Szkolenia zawodowe (ŚCIEŻKA B),
 4. Pośrednictwo pracy (ŚCIEŻKA B i A – osoby, które nie otrzymały

dotacji),

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 2. Przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ŚCIEŻKA A),
 3. Wsparcie pomostowe – finansowe oraz w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym (ŚCIEŻKA A).

 

INNE WAŻNE INFORMACJE:

ŚCIEŻKA A:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 20 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 15 Uczestnikom projektu.
 • Wsparcie finansowe przez okres od 6 do 12 miesięcy

ŚCIEŻKA B:

 • Do udziału w szkoleniach zawodowych zakwalifikowane zostaną 22 osoby.

 

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu (na zajęciach grupowych)
 3. Zwroty kosztów dojazdów
 4. Stypendia szkoleniowe (ścieżka B)

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  511 303 222

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

 

Dofinansowanie z UE: 908 809,18 zł

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI DO PROJEKTU:

REGULAMIN_REKRUTACJI_6.5

Sekcje_PKD_przyporządkowane_do_obszarów_inteligentnych_specjalizacji_Wielkopolski_(smart_specialisation)

 Formularz_rekrutacyjny Ścieżka A

Karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego (Ścieżka A)

Formularz_rekrutacyjny Ścieżka B

Karta_Oceny_Formularza_Rekrutacyjnego (Ścieżka B)

Oświadczenie o odejściu z rolnictwa