Rekrutacja

Szanowni Państwo

Informujemy, że Beneficjent nadal prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski”. Zachęcamy do udziału osoby:

– bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

– pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu).

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: braniewski, elbląski, Elbląg

Formularze rekrutacyjne można pobrać w Biurze Projektu lub ze strony internetowej.

Zapraszamy!