Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku – indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

,,LUX CANDELE” SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA będąca Beneficjentem projektu ,,Kontrakt na przyszłość” nr RPDS.09.01.01-02-0125/20 realizowanego w partnerstwie z Paweł Rozmarynowski ARTCOM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włącznie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku – indywidualne por. prawne i obywatelskie