Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski

Od maja 2023 r. nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę

Szanowni Państwo, Informujemy, że od maja 2023 roku obowiązuje nowy druk Wniosku refundacyjnego o wypłatę. Przypominamy również o konieczności prowadzenia listy obecności Niani w każdym miesiącu sprawowania opieki i załączania listy do dokumentów w celu otrzymania refundacji za dany miesiąc.

Zobacz szczegóły

Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na zgłaszane problemy z pobraniem dokumentów rekrutacyjnych do projektu Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski, uprzejmie prosimy o próbę pobrania dokumentów za pomocą innej przeglądarki internetowej.

Zobacz szczegóły

Nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę

Szanowni Państwo, Informujemy, że od marca 2023 r. obowiązuje nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0016/22). Uczestnicy otrzymali nowe druki dokumentu na wskazane adresy mailowe.

Zobacz szczegóły

Nowy Formularz rekrutacyjny

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.11.2023 r., od dnia 08.03.2023 r. obowiązuje nowy Formularz rekrutacyjny, który dostępny jest na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY

Zobacz szczegóły

Wydłużenie okresu realizacji Projektu

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że okres realizacji projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski” został wydłużony do 30.11.2023 r.

Zobacz szczegóły

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Aneksem nr 1 z dnia 08.03.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0016/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do Projektu

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja

Szanowni Państwo Informujemy, że Beneficjent nadal prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski”. Zachęcamy do udziału osoby: – bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające […]

Zobacz szczegóły
„Informujemy, że nadal trwa nabór do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski” nr RPWM.10.04.00-28-0016/22.
Rodzice z subregionu elbląskiego mogą ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.”
„Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion elbląski”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę na dziećmi do lat 3
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest umożliwienie do 30.11.2023 roku powrotu do pracy / znalezienia pracy / utrzymania zatrudnienia 20 [18K/2M] osobom (w tym min. 10% tj. 2 [2K] osobom z niepełnosprawnościami), zamieszkującym w rozumieniu KC w woj. warmińsko mazurskim na obszarze subregionu elbląskiego, na terenie powiatów: braniewski, elbląski,
miast Elbląg (w tym w gminach należących do min. jednego z obszarów OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i/lub Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej i/lub Obszary przygraniczne), z czego min. 40% tj. 8 [7K/1M] osobom zamieszkującym na terenach zaliczających się do kategorii DEGURBA 03), w tym:
– 8 [7K/1M] osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo, pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobom które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
– 12 [11K/1M] osobom pracującym, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osobom, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu), poprzez realizację zadania zakładającego sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia niani dla 20 Uczestników/czek Projektu przez okres 10 m-cy.
Grupa docelowa obejmie:
– 8 [7K/1M] osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
– 12 [11K/1M] osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu).
Wskaźniki produktu:
Liczba osób opiekujących dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w
programie: 20 (18K/2M)
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: min.10 (9K/1M)
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: min. 7 (6K/1M)
Wartość projektu: 984 573,90 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 738 430,42 zł
Okres realizacji 01.09.2022 r. – 30.11.2023 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 513 776 866