Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Aneksem nr 3 z dnia 08.09.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Zobacz szczegóły

DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miło nam poinformować, że w ramach projektu dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi dodatkowymi miejscami dla osób ze statusem pracujące. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Po więcej informacji zapraszamy do Biura Projektu lub pod nr tel. 513 776 866.

Zobacz szczegóły

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Aneksem nr 2 z dnia 04.07.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Zobacz szczegóły

Od maja 2023 r. nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę

Szanowni Państwo, Informujemy, że od maja 2023 roku obowiązuje nowy druk Wniosku refundacyjnego o wypłatę. Przypominamy również o konieczności prowadzenia listy obecności Niani w każdym miesiącu sprawowania opieki i załączania listy do dokumentów w celu otrzymania refundacji za dany miesiąc.  

Zobacz szczegóły

Informacja

Szanowni Państwo, z uwagi na zgłaszane problemy z pobraniem dokumentów rekrutacyjnych do projektu Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki, uprzejmie prosimy o próbę pobrania dokumentów za pomocą innej przeglądarki internetowej.

Zobacz szczegóły

Nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę

Szanowni Państwo, Informujemy, że od marca 2023 r. obowiązuje nowy druk wniosku refundacyjnego o wypłatę (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22). Uczestnicy otrzymali nowe druki dokumentu na wskazane adresy mailowe.

Zobacz szczegóły

Nowy Formularz rekrutacyjny

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 30.11.2023 r., od dnia 08.03.2023 r. obowiązuje nowy Formularz rekrutacyjny, który dostępny jest na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY

Zobacz szczegóły

Wydłużenie okresu realizacji Projektu

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że okres realizacji projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” został wydłużony do 30.11.2023 r.

Zobacz szczegóły

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Szanowni Państwo, Informujemy, że Aneksem nr 1 z dnia 08.03.2023 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22. Aneks został zamieszczony na stronie projektu w zakładce WAŻNE DOKUMENTY.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do Projektu trwa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja

Szanowni Państwo Informujemy, że Beneficjent nadal prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”. Zachęcamy do udziału osoby: – bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające […]

Zobacz szczegóły
„Informujemy, że nadal trwa nabór do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko –
subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22.
Rodzice z subregionu ełckiego mogą ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.”
„Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy
Działanie: RPWM.10.04.00  Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy
osobom sprawującym opiekę na dziećmi do lat 3
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest umożliwienie do 30.11.2023 roku powrotu do pracy / znalezienia pracy / utrzymania zatrudnienia 20 [18K/2M] osobom (w tym min. 10% tj. 2 [2K] osobom z niepełnosprawnościami), zamieszkującym w rozumieniu KC w woj. warmińsko mazurskim na obszarze subregionu ełckiego, na terenie powiatów: ełcki, giżycki i piski (w
tym w gminach należących do min. jednego z obszarów OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i/lub Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej i/lub Obszary przygraniczne), z czego min. 40% tj. 8[7K/1M] osobom zamieszkującym na terenach zaliczających się do kategorii DEGURBA 03), w tym:
– 8 [7K/1M] osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo [BZ], pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobom które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
– 12 [11K/1M] osobom pracującym, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osobom, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu), poprzez realizację zadania zakładającego sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia niani dla 20 UP przez okres 11 m-cy.
Grupa docelowa obejmie:
– 8 [7K/1M] osób bezrobotnych [BB] lub biernych zawodowo [BZ], pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
– 12 [11K/1M] osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu).
Wskaźniki produktu:
Liczba osób opiekujących dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w
programie: 20 (18K/2M)
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: min.10 (9K/1M)
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: min.7 (6K/1M)
Wartość projektu: 1 003 686,30 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 752 764,72 zł
Okres realizacji 01.09.2022 r. – 30.11.2023 r.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 513 776 866