Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki

Rekrutacja do Projektu trwa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nadal prowadzimy nabór do projektu  „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej.

Zobacz szczegóły

Rekrutacja

Szanowni Państwo Informujemy, że Beneficjent nadal prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”. Zachęcamy do udziału osoby: – bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające […]

Zobacz szczegóły

Paweł Rozmarynowski ARTCOM z przyjemnością informuje, że rozpoczął nabór do nowego Projektu „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki” nr RPWM.10.04.00-28-0014/22.

Rodzice z subregionu ełckiego będą mogli ubiegać się o refundację kosztów wynagrodzenia niani w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3.


Informacje o projekcie:

Tytuł projektu: „Aktywny rodzic i szczęśliwe dziecko – subregion ełcki”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.10.00.00 Regionalny rynek pracy

Działanie: RPWM.10.04.00  Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę na dziećmi do lat 3

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest umożliwienie do 31.10.2023 roku powrotu do pracy / znalezienia pracy / utrzymania zatrudnienia 20 [18K/2M] osobom (w tym min. 10% tj. 2 [2K] osobom z niepełnosprawnościami), zamieszkującym w rozumieniu KC w woj. warmińsko mazurskim na obszarze subregionu ełckiego, na terenie powiatów: ełcki, giżycki i piski (w tym w gminach należących do min. jednego z obszarów OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych i/lub Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej i/lub Obszary przygraniczne), z czego min. 40% tj. 8[7K/1M] osobom zamieszkującym na terenach zaliczających się do kategorii DEGURBA 03), w tym:

– 12 [11K/1M] osobom bezrobotnym lub biernym zawodowo [BZ], pozostającym poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobom które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

– 8 [7K/1M] osobom pracującym, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osobom, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu),

poprzez realizację zadania zakładającego sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w postaci pokrycia kosztów wynagrodzenia niani dla 20 UP przez okres 12 m-cy.

Grupa docelowa obejmie:

– 12 [11K/1M] osób bezrobotnych [BB] lub biernych zawodowo [BZ], pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

– 8 [7K/1M] osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby, które przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu).

Wskaźniki produktu:

Liczba osób opiekujących dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie:
20 (18K/2M)

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: min.7 (6K/1M)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: min.10

Wartość projektu: 1 049 914,08 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 787 435,56 zł

Okres realizacji 01.09.2022 r. – 31.10.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon 513 776 866
e-mail: e.durecka@eprojekty.info