Outplacement – szansa na zmiany

Projekt „Outplacement – szansa na zmiany”
nr FELU.09.07-IP.02-0022/23

 

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie „Outplacement – szansa na zmiany” nr FELU.09.07-IP.02-0022/23 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 9.7 Outplacement Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU od 01.04.2024 r. do 30.06.2025 r. jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 70 (39K/31M) osób dorosłych, w tym 5 ON: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika
w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących w rozumieniu KC lub pracujących w woj. lubelskim, poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • dorosłych (powyżej 18 roku życia);
 • zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujących na terenie woj. lubelskiego;
 • przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy;
 • odchodzących z rolnictwa.

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU MOGĄ SKORZYSTAĆ
Z NASTĘPUJACYCH FORM WSPARCIA:

 • Analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego UP – opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 70UP*4h/UP

W ramach wsparcia dla każdego UP opracowany zostanie IPD zawierający ofertę wsparcia obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu utrzymania/uzyskania zatrudnienia. Udzielenie wsparcia poprzedzone zostanie analizą umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego danego UP, jego potrzeb szkoleniowych lub walidacyjnych
i gotowości do zmian.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – 70UP*6h/UP

W ramach wsparcia doradca zawodowy zapewni kompleksową pomoc prowadzącą do rozwiązania problemu zawodowego, tj. zagrożenia zwolnieniem/utratą pracy. Ponadto poradnictwo zawodowe będzie wspomagało aktywny proces adaptacji na rynku pracy. Doradca zawodowy będzie pomagał UP rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 42UP*6h/UP

Wsparcie przewidziano dla 42 osób, które odczuwają najbardziej negatywne skutki zwolnienia bądź zagrożenia zwolnieniem, będące przeszkodą w rozpoczęciu konstruktywnej pracy nad sobą i poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Psycholog pomoże UP odbudować poczucie własnej wartości. Ponadto wesprze realizację IPD wspierając potencjał zawodowy UP, zwłaszcza w obszarze predyspozycji osobowościowych, budując motywację UP, zwiększając ich samoocenę i pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej i niwelować stres.

 • Szkolenia zawodowego – 60UP*śr.120h/UP

Wsparcie przewidziano dla 60 osób, u których na podstawie IPD wykazano potrzebę uzupełnienia lub nabycia kwalifikacji/kompetencji. Szkolenia zawodowe służyć mają zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kwalifikacji służących zmianie ścieżki kariery zawodowej, adaptacyjności pracowników/zwolnionych do zmieniających się warunków pracy/zmiany pracy. UP otrzymają stypendium szkoleniowe.

 • Staże zawodowe w wymiarze 3 miesięcznej praktyki zgodnych z tematyką szkoleń oferowanych Uczestnikowi (28UP)

Wsparcie przewidziano dla 28 osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników w ciągu6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego. Podczas 3 miesięcznego stażu osoby te wykorzystają posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy, nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy w nowym środowisku pracy/zawodzie. UP zostaną zapewnione badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. Ponadto UP otrzymają stypendium stażowe.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy (60UP*5h/UP)

Wsparcie to zapewni UP sprawne wejście na rynek pracy. Podczas indywidualnych spotkań pośrednik rozpozna sytuacje społeczno-zawodową UP, wyszuka i przedstawi im oferty pracy zgodnie z ich oczekiwaniami, kwalifikacjami i predyspozycjami, a także możliwościami rynku pracy. Pośrednictwo pracy pomoże w jak najtrafniejszym doborze, w możliwie krótkim terminie, odpowiedniego stanowiska pracy dla UP, zgodnie z ideą adaptacyjności.

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM/CZKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium szkoleniowe;
 • Stypendium stażowe;
 • Catering;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Badania lekarskie (dot. szkoleń – jeśli wystąpi potrzeba oraz stażu zawodowego);
 • Ubezpieczenie NNW (dot. stażu zawodowego).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Bezpośrednim efektem / rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu – Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu / poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie  – 35UP.

 

ZASADY RÓWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI

Definicja:

Dyskryminacja – różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem lub skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości kobiet i mężczyzn – wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów).

Zasada równości szans i niedyskryminacji – wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.

 

Projekt jest zgodny z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla ON, tj. m.in. :

 • projekt dostępny dla osób niepełnosprawności;
 • dodatkowe punkty dla osób niepełnosprawnych i Kobiet;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Kobiet i Mężczyzn;
 • działania i treści przekazywane Państwu w ramach projektu są wolne od ograniczeń wynikających ze stereotypów płci;
 • uwzględnieniu elastycznych godzin zajęć umożliwiający godzenie życia zawodowego i prywatnego;
 • język wrażliwy na płeć, równościowy;
 • miejsca realizacji wsparcia bez barier architektonicznych;
 • zastosowanie mechanizmu racjonalnych uprawnień – jeśli zdiagnozowano taką potrzebę wobec danego ON.

 

Więcej informacji dotyczących Zasad równości szans Kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji znajdą Państwo w linakach poniżej:

 

Wartość projektu – 1 026 013,45 PLN

Dofinansowanie projektu z UE – 974 712,77 PLN

Okres realizacji projektu – 01.04.2024 r. – 30.06.2025 r.

 

Dane do kontaktu

Kierownik projektu – Monika Stefańska

tel. kontaktowy: 608 033 337

e-mail.: m.stefanska@eprojekty.info

 

#funduszeUE
#funduszeeuropejskiedlalubelskiego
#funduszeeuropejskie

 

Adres biura projektu:

Długa 5, 20-346 Lublin

Harmonogramy

Ważne dokumenty