Start w nowe możliwości

Projekt „Start w nowe możliwości” nr FEPK.07.04-IP.01-0067/23

 

Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie pn. „Start w nowe możliwości” nr FEPK.07.04-IP.01-0067/23

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian,

Działanie FEPK 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa.

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU do 30.06.2025 r. jest poprawa sytuacji na rynku pracy 140 [84K/56M] osób od 18 roku życia, w tym 7 ON [5K/2M] zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego [WP] w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego [KC] poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem, tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • dorosłych (mających ukończony 18 rok życia)
 • zatrudnionych na umowie krótkoterminowej/cywilnoprawnej
 • ubogich pracujących
 • odchodzących z rolnictwa
 • pracujących/uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa podkarpackiego
 • nieotrzymujących jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY/CZKI PROJEKTU MOGĄ SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJACYCH FORM WSPARCIA:

 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 100% UP (3h/UP)

Podczas wsparcia doradca zawodowy zidentyfikuje potrzeby każdego UP, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracuje IPD, który będzie określać zakres wsparcia danego UP. IPD będzie uzgodniony z UP i może podlegać aktualizacji w trakcie projektu na wniosek UP lub podmiotu udzielającego wsparcia. IPD obejmować będzie podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zmiany/utrzymania zatrudnienia UP.

IPD obejmuje min. 3 etapy:

I – Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej UP,

II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem UP,

III – Realizacja IPD przez UP ze wsparciem doradcy zawodowego / Zakończenie realizacji IPD.

Udzielane wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb UP, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu.

Każdy z UP otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną

zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

W przypadku wsparcia osób do 29 r.ż. ich udział w projekcie poprzedzony zostanie oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby zgodnie z IPD w ramach zadania 2-uzupełnieniem poziomu kompetencji.

 • Szkolenia – 100% UP (śr. 90h/szkolenie)

By zwiększyć szansę UP na utrzymanie/zmianę zatrudnienia dla wszystkich UP zaplanowano szkolenia służące zdobyciu kompetencji/kwalifikacji w oparciu
o zdiagnozowane potrzeby i potencjał każdego UP (IPD). Jednocześnie szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą wyłącznie szkolenia, których efektem będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji. Fakt nabycia kwalifikacji potw. zostanie odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), rozpoznawalnym i uznawanym
w danym środowisku, sektorze lub branży, a fakt nabycia kompetencji poprzez wydanie dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji. Podczas szkoleń będą wykorzystywane różnorodne, angażujące UP metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne.

UP otrzymają stypendia szkoleniowe zgodne z aktualnym statusem na rynku pracy.

 • Grupowe poradnictwo zawodowe – ok. 25% UP (6h/grupa)

We wsparciu weźmie udział 36 UP. Grupowe poradnictwo zawodowe w szczególności będzie polegać na udzielaniu pomocy UP w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. Zakres oraz tematyka spotkań będą uzasadniona przez doradcę zawodowego sporządzającego wraz z UP IPD.

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM/CZKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium szkoleniowe zgodne z aktualnym statusem na rynku pracy
 • Catering na szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Przewidziano częściową odpłatność za usługi szkoleniowe od UP. Zaplanowane opłaty nie będą ograniczały udziału w projekcie osobom z grupy docelowej – przewidziano symboliczne kwoty, niestanowiące bariery uczestnictwa tj. 200 zł/UP.

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzeniem działalności na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 140 UP [84K/56M]

Liczba osób objętych wsparciem w projekcie – 140 UP [84K/56M]

Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 28 UP [17K/11M]

Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 28 UP [17K/11M]

Inne wspólne wskaźniki produktu:

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 UP [5K/2M]

 

WSKAŹNIKI REZULTATU:

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 112 UP [67K/45M]

 

Głównym rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji/ kwalifikacji przez minimum 80% UP, tj. 112 UP [67K/45M].

 

ZASADY RÓWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI

Definicja:

Dyskryminacja – różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem lub skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości kobiet i mężczyzn – wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów).

Zasada równości szans i niedyskryminacji – wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.

 

Projekt jest zgodny z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla ON, tj. m.in. :

 • projekt dostępny dla osób niepełnosprawności;
 • dodatkowe punkty dla osób niepełnosprawnych i Kobiet;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Kobiet i Mężczyzn;
 • działania i treści przekazywane Państwu w ramach projektu są wolne od ograniczeń wynikających ze stereotypów płci;
 • uwzględnieniu elastycznych godzin zajęć umożliwiający godzenie życia zawodowego i prywatnego;
 • język wrażliwy na płeć, równościowy;
 • miejsca realizacji wsparcia bez barier architektonicznych;
 • zastosowanie mechanizmu racjonalnych uprawnień – jeśli zdiagnozowano taką potrzebę wobec danego ON.

 

Więcej informacji dotyczących Zasad równości szans Kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji znajdą Państwo w linakach poniżej:

 

 

Wartość projektu – 878 653,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE – 790 787,79 PLN

Okres realizacji projektu – 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

 

Dane do kontaktu

Kierownik projektu – Monika Stefańska

tel. kontaktowy: 608 033 337

e-mail: m.stefanska@eprojekty.info

Biuro projektu: ul. Karola Szajnochy 8A, 38-200 Jasło

 

#funduszeUE
#funduszeeuropejskiepodkarpackie
#funduszeeuropejskie

Harmonogramy

Ważne dokumenty