Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA

Informacja dotycząca realizacji projektu

RPWM.11.01.01-28-0169/19 pn. „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA”

 

Mamy przyjemność ogłosić, iż rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Z wykluczenia do ZATRUDNIENIA” nr RPWM.11.01.01-28-0169/19 realizowanym przez Paweł Rozmarynowski ARTCOM
w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska

 

Informacje o projekcie:

GŁÓWNY CEL PROJEKTU to zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 60(34K/26M) osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze WW-M (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna i MOF Ełku) pozostających bez zatrudnienia -wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18 (10K/8M) długotrwale bezrobotnych), spośród których min. 7(4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami).

 

 

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (34K/26M), które spełniają następujące kryteria:

 

  1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  2. Wiek od 18 roku życia;
  3. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem terenów MOF Olsztyna tj. gmin: miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda i MOF Ełku tj. gmin: miasto Ełk i Ełk);
  4. Pozostające bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (w tym min.18(10K/8M) długotrwale bezrobotnych, spośród których min. 7(4K/3M) to osoby z niepełnosprawnościami.

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym (5h/UP);
  2. Grupowe treningi kompetencji (36h/UP);
  3. Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie (3h/UP)  oraz psychologiczne (4h/UP);
  4. Szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (śr.110h/UP) oraz innowacyjny jobscouting (10h/UP);
  5. 4 –miesięczne staże zawodowe.

 

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

 

Szczegółowych informacji w sprawie Projektu udzieli zespół projektowy:

 

 

Harmonogramy

Ważne dokumenty