Zaplanuj swoją karierę

Aktualizacja Harmonogramu szkolenia „Specjalista sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

„Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia  „Specjalista  sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem”. Harmonogram szkolenia – specjalista sprzedaży z kursem komputerowym.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Specjalista sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 03.08.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „ Specjalista  sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego ”. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem. Harmonogram szkolenia specjalista ds. sprzedaży

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 20.07.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem. Harmonogram szkolenia  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.06.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem. Harmonogram szkolenia Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem […]

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.06.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem. harmonogram szkolenia Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1 kV wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego

Zobacz szczegóły

Wnioski o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

W związku z realizacją kolejnej formy wsparcia w ramach Projektu „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18 Beneficjent zaprasza Pracodawców do składania Wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem realizacji subsydiowanego zatrudnienia w Projekcie „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18 zamieszczonym poniżej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – aktualizacja

Szanowni Państwo, od dnia 25.05.2020 trwa Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Uczestnicy/czki Projektu na bieżąco informowani są o kolejnych terminach spotkań. Poniżej został zamieszczony zaktualizowany harmonogram spotkań na miesiąc czerwiec 2020 roku. Harmonogram-indywidualne-poradnictwo-zawodowe-w-formie-jobcoachingu (2)  

Zobacz szczegóły

Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 25.05.2020 rozpoczyna się Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu. Uczestnicy/czki Projektu zostali poinformowani o terminach spotkań, które przebiegać będą zgodnie z poniższym harmonogramem. Harmonogram-indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu

Zobacz szczegóły

Zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że firma Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z firmą Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska prowadzą nabór do projektu „Zaplanuj swoją karierę”nr POWR.01.02.01-30-0011/18

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 (34K/26M) osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym min.24 (14K/10M) osób o niskich kwalifikacjach i min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (z czego min.12 (7K/5M) to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zg. z Załącznikiem 14 „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze”.

Grupę docelową stanowi 60 (34K/26M) osób z następujących grup:

 • 36 (20K/16M) osób bez pracy w tym 30 osób biernych zawodowo, 6 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy (w tym min. 2 osoby długotrwale bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET (minimum 60 % Grupy docelowej),
 • 24 (14K/10M) osób należących do minimum jednej z grup: tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, z których minimum 18 (10K/8M) osób stanowić będą pracujący, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

 

Uczestnikami/czkami Projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat
 • osoby zamieszkujące/pracujące na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
 • osoby wpisujące się do jednej z grup:

– bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu/szkoleniu,

– bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– posiadające status imigranta,

– posiadające status reemigranta,

– posiadające status osoby odchodzącej z rolnictwa

– pracujące w tym ubogie pracujące, zatrudnione na umowie krótkoterminowej lub w
ramach umowy cywilno – prawnej

 • osoby nie należące do grupy określonej dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji przyznawane są osobom:

 • z niepełnosprawnościami
 • o niskich kwalifikacjach
 • długotrwale bezrobotnym
 • posiadającym status imigranta
 • posiadającym status reemigranta
 • zamieszkującym zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie miasta średniego zgodnie z załącznikiem 14 „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze” tj. zamieszkującym miasta: Pleszew, Gniezno, Piła, Turek, Złotów
 • posiadającym status byłego uczestnika projektu z CT 9 RPO (wsparcia z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

W ramach Projektu realizowane będą formy wsparcia:

 1. Identyfikacja potrzeb wraz z IPD (opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania) 60 UP x 4 godz.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe (jobcoaching) 60 UP x 8 godz.
 3. Szkolenia zawodowe 60 UP x średnio 120 godz.
 4. Staże zawodowe 36 UP x 3 miesiące
 5. Pośrednictwo pracy 60 UP x 6 godz.
 6. Zatrudnienie subsydiowane 12 UP  x 6 miesięcy

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe 6,78 zł brutto za każdą godzinę szkolenia (średnio 120 godz.)

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł brutto miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (poza subsydiowanym zatrudnieniem)

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas wszystkich form wsparcia

– ubezpieczenie NNW na stażu

Wartość dofinansowania projektu „Scenariusz dla młodych” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 969 906,30 zł.

Całkowita wartość projektu: 1 008 979,00 zł.

 

Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

 

Główne rezultaty:

 

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu = 48 osób (28K/20M)
 2. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób
  w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby
  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
  z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) = 39 %
 3. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup = 54 %
 4. Osiągnięcie wskaźnika efektywności zawodowej na poziomie 27%

 

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!

Email: e.durecka@eprojekty.info

Tel. 797 452 999

 

Zachęcamy do udziału w Projekcie. Oferujemy Uczestnikom/czkom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła