ZAWODOWA METAMORFOZA

Projekt pn. „ZAWODOWA METAMORFOZA”

nr FELU.08.01-IP.02-0052/23

 

Paweł Rozmarynowski ARTCOM informuje, że realizuje na terenie województwa lubelskiego Projekt pn. „ZAWODOWA METAMORFOZA” nr FELU.08.01-IP.02-0052/23, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa, Priorytet VIII  Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie do 31.08.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 [54K/36M] osób od 18 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo lubelskie, bez zatrudnienia (w tym min. 72 [42K/30M] biernych zawodowo -wymagających w 1-ej kolejności kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej) wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 9 [5K/4M] osób z niepełnosprawnościami.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • powyżej 18 roku życia;
 • zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo lubelskie;
 • pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo lub bezrobotnych;
 • wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • nieotrzymujących jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU:

 • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR) – 90UP*4h/UP

W trakcie indywidualnych spotkań doradca zawodowy zidentyfikuje ich indywidualne potrzeby, sytuację społeczno–zawodową, zasoby, deficyty i predyspozycje. Na podstawie diagnozy, doradca wraz z każdym UP opracuje IŚR, w oparciu o którą realizowany będzie proces wsparcia w projekcie. IŚR określi cele społeczno–zawodowe UP, usługi aktywnej integracji i formy wsparcia zaplanowane indywidualnie do realizacji i odpowiadające na potrzeby UP. Każdy z UP podpisze umowę na wzór kontraktu socjalnego , uwzględniającą IŚR, realizowaną w ramach przewidzianych zadań.

 • Grupowe treningi kompetencji społecznych – 90UP*24h/UP

Każdy UP weźmie udział w grupowych treningach kompetencji społecznych, realizowanych z naciskiem na rozbudzenie aktywności i samodzielności [9 grup (po 10 UP) x 3 tematy x 8h/temat; łącznie 90 UP*24 h/UP; 3 dni/grupę].
Dla każdego UP zostanie wybranych 3 z 4 tematów na podstawie IŚR.
Zakres tematów:

 1. KOMUNIKACJI INTERPERONALNEJ przygotowuje UP do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społeczno – zawodowych, w tym podczas poszukiwania zatrudnienia i w miejscu pracy;
 2. AUTOPREZENTACJI – rozwinie w UP umiejętność eksponowania mocnych stron osobowości i korzystnej prezentacji własnej osoby;
 3. ASERTYWNOŚCI – UP ćwiczyć będą wyrażanie uczuć, poglądów, postaw i życzeń w sposób bezpośredni i stanowczy, szanując opinie i prawa innych osób;
 4. RADZENIA SOBIE ZE STRESEM – UP nauczą się sposobów rozpoznawania stresu i radzenia sobie z nim, a także określą swą podatność na stres.

Treningi prowadzić będą do nabycia prze UP kompetencji zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

UP biorącym udział w treningach zostanie zapewnione wyżywienie (obiad) oraz materiały szkoleniowe.

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (jobcoaching), psychologiczne oraz prawne

Aby lepiej radzić sobie z problemami zawodowymi, interpsychicznymi i z otoczeniem UP otrzymają wsparcie w postaci indywidualnego poradnictwa:

– zawodowego w formie jobcoachingu – 90UP*8h/UP, 4 spotkania/UP

W trakcie wsparcia UP otrzyma skuteczne narzędzia wspierania rozwoju personalno–zawodowego w trwałym wejściu na rynek pracy. Jobcoach wesprze realizację IŚR, budując motywację UP oraz pomagając rozwiązać bieżące trudności w sferze zawodowej, co pozwoli osiągnąć trwałe efekty zmiany postaw i sytuacji UP.

– psychologiczne – 90UP*5h/UP; 3 spotkania /UP

W trakcie wsparcia psycholog pomoże UP zniwelować destruktywne przeświadczenia o sobie i ocenie otoczenia, osłabić wewnętrzne bariery, przezwyciężyć bieżące problemy i podtrzymać motywację. Ponadto wesprze UP w przełamaniu ich lęków, nauczy radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje. Dzięki pomocy psychologa UP będzie dążył do lepszego poznania i zrozumienia siebie i efektywniejszego wykorzystania predyspozycji i potencjału, zwiększając samoświadomość i samoakceptację.

– prawne – 90UP*4h/UP; 2 spotkania/UP

Poradnictwo wyposaży UP w wiedzę dot. rodzajów ryzyka socjalnego i możliwych form pomocy oraz zwiększy świadomość UP na temat ich praw, czy spoczywających na nich obowiązków. W zależności od potrzeb doradca udzieli UP informacji z zakresu prawa rodzinnego/pracy/ubezpieczeń społecznych, pomoże w sporządzeniu pism urzędowych, wyposaży w wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, co wesprze UP w rozwiązywaniu problemów determinujących ich wykluczenie.

 • Szkolenie zawodowe – 90UP (śr.120h/szkolenie)

By zwiększyć szansę UP na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia dla wszystkich UP zaplanowano szkolenia zawodowe służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Będą one uwzględniać rzeczywiste potrzeby na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym/lokalnym rynku pracy.

Efektem szkoleń będzie zdobycie, zmiana lub podniesienie kwalifikacji lub nabycie kompetencji. Fakt nabycia kwalifikacji potwierdzony zostanie odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), a fakt nabycia kompetencji poprzez wydanie dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

Podczas szkoleń będą wykorzystywane różnorodne, angażujące UP metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne. UP otrzymają stypendia szkoleniowe.

 • Staże – 72UP

Osoby z największymi deficytami w zakresie doświadczenia zawodowego zostanie objętych wsparciem w formie średnio 4 m-cznego STAŻU, spójnego z tematyką odbytych szkoleń, podczas których wykorzystają posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe w rzeczywistym środowisku pracy, nabędą praktyczne umiejętności do wykonywania pracy i ostatecznie przełamią bierne postawy.

UP zostaną zapewnione stypendia stażowe, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW.

 • Indywidualne pośrednictwo pracy – 90UP*5h/UP; 2 spotkania/UP

W ramach spotkań UP otrzyma wsparcie w zapewnieniu sprawnego wejścia na rynek pracy. Podczas spotkań z pośrednikiem pracy UP zapozna się z aktualną sytuacją społeczno–zawodową, wyszuka oraz przedstawi oferty pracy zgodnie z jego oczekiwaniem, przygotuje do udziału w rekrutacji oraz zainicjuje kontakty UP z pracodawcami.

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM/CZKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • Stypendium szkoleniowe;
 • Stypendium stażowe;
 • Catering;
 • Materiały szkoleniowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Badania lekarskie (dot. szkoleń – jeśli wystąpi potrzeba oraz stażu zawodowego);
 • Ubezpieczenie NNW (dot. stażu zawodowego).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

REZULTAT PROJEKTU:

 • uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 68UP;
 • poprawa sytuacji społecznej po opuszczeniu programu przez 72UP;
 • poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu przez 41UP;
 • podjęcie zatrudnienia łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu przez 23UP.

 

ZASADY RÓWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI

Definicja:

Dyskryminacja – różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki w szczególności płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Celem lub skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Zasada równości kobiet i mężczyzn – wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki. To również stan, w którym kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do korzystania z zasobów (np. środki finansowe, szanse rozwoju). Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jest to również uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów i działań w ramach programów (tj. podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, promocji i kontroli programów).

Zasada równości szans i niedyskryminacji – wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Zasady równościowe (horyzontalne) – rozumiane łącznie jako zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada równości szans i niedyskryminacji.

 

Projekt jest zgodny z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla ON, tj. m.in. :

 • projekt dostępny dla osób niepełnosprawności;
 • dodatkowe punkty dla osób niepełnosprawnych i Kobiet;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Kobiet i Mężczyzn;
 • działania i treści przekazywane Państwu w ramach projektu są wolne od ograniczeń wynikających ze stereotypów płci;
 • uwzględnieniu elastycznych godzin zajęć umożliwiający godzenie życia zawodowego i prywatnego;
 • język wrażliwy na płeć, równościowy;
 • miejsca realizacji wsparcia bez barier architektonicznych;
 • zastosowanie mechanizmu racjonalnych uprawnień – jeśli zdiagnozowano taką potrzebę wobec danego ON.

 

Więcej informacji dotyczących Zasad równości szans Kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji znajdą Państwo w linakach poniżej:

 

Wartość projektu – 2 086 680,38 PLN

Dofinansowanie projektu z UE – 1 982 346,36 PLN

Okres realizacji projektu – 01.05.2024 r. – 31.08.2025 r.

 

DANE DO KONTAKTU

Kierownik projektu – Monika Stefańska

tel. kontaktowy: 608 033 337

e-mail.: m.stefanska@eprojekty.info

 

BIURO PROJEKTU:

20-346 Lublin, ul. Długa 5

 

#funduszeUE

#funduszeeuropejskiedlalubelskiego

#funduszeeuropejskie

 

 

 

Harmonogramy

Ważne dokumenty